A A A

Na północnym skraju Sokołowa, przy budynku szkoły średniej, znajduje się kapliczka św. Stanisława Kostki, którą stanowi wysoki ośmioboczny słup na postumencie z figurą świętego. Swoimi początkami sięga ona trzeciej ćwierci XVIII wieku. Być może motywem fundacji kapliczki było dziękczynienie za ocalenie podczas jednej z licznych epidemii pustoszących dawny Sokołów i region, ponieważ św. Stanisław Kostka był uznawany za szczególnego patrona morowego przez mieszkańców Lwowa i całej Rusi.

Na skutek działania czynników atmosferycznych, bliskości ważnego szlaku komunikacyjnego i różnych burz dziejowych murowany postument i sama kamienna figura były wielokroć niszczone. Na początku XX stulecia uzupełniono ubytki materiału kamieniarskiego. Latem 2003 roku z inicjatywy ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim przeprowadzono renowację kapliczki. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół. Z uwagi na zły stan techniczny cokołu, zadecydowano o postawieniu nowego postumentu. Wzniósł go Stanisław Szafrański z Sokołowa. Odnowienia rzeźby dokonał z kolei krakowski konserwator zabytków Stanisław Kłosowski. Jednocześnie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, odsunięto kapliczkę od drogi i przeniesiono bliżej głównego budynku licealnego.

Figura św. Stanisława Kostki trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus została wykonana z wapienia podolskiego w środowisku lwowskim. W czasie II wojny światowej obiekt został w poważnym stopniu uszkodzony, zniszczona została m.in. głowa świętego. W późniejszym czasie ubytki uzupełniono. Było to powodem traktowania obiektu jako kapliczki św. Antoniego. Odkrycia prawdziwej tożsamości świętego dokonał dopiero Stanisław Kłosowski podczas prac konserwacyjnych w 2003 roku. Stwierdził wówczas, że głowa wyrzeźbionej postaci utworzona została z innego materiału (piaskowca) niż reszta rzeźby.