b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0710.JPGNajnowszy jedenasty "Rocznik Sokołowski"

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w niedzielę 22 marca 2015 r. odbyła się promocja najnowszego, jedenastego tomu „Rocznika Sokołowskiego”. Wydawnictwo to powstało przy współpracy redakcyjnej i wydawniczej sokołowskiej książnicy. Z tej publikacji o tematyce regionalnej można dowiedzieć się wielu informacji związanych z dawnymi i najnowszymi dziejami Sokołowa Małopolskiego i okolicznych miejscowości. Spotkanie promocyjne miało miejsce w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w budynku starej szkoły w Sokołowie Małopolskim. Okazja ta zgromadziła kilkadziesiąt osób z Kamienia, Nienadówki, Rzeszowa, Sokołowa, Strzyżowa, Trzebosi, Trzebuski i Wólki Niedźwiedzkiej.

Liczący 468 stron „Rocznik Sokołowski” nr 11 to zarazem XXVIII pozycja wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. W skład kolegium redakcyjnego weszli: Henryka Boho, Ewa Kłeczek-Walicka, Łukasz Ożóg, Piotr Ożóg oraz Bartosz Walicki jako redaktor naczelny. Opinię wydawniczą przygotowali: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ks. dr hab. prof. KUL Włodzimierz Bielak. Opracowaniem graficznym zajęła się Henryka Boho, a korektą językową Ewa Kłeczek-Walicka. Fotografie i dokumenty do opracowania udostępnili: Grzegorz Boguń, Henryka Boho, Wojciech Ciupak, Łukasz Ożóg, Piotr Ożóg, Tadeusz Pasierb, Piotr Sidor, Bartosz Walicki i Igor Witowicz oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, TMZS i książnica sokołowska. Okładkę zaprojektował Bartosz Walicki. Na pierwszej stronie umieszczono rysunek Marii Wiktorii Mostek „Chałupa Balcerka przy ul. Sienkiewicza w Sokołowie” z 2013 roku, a na ostatniej pieczęć Towarzystwa Kasynowego w Sokołowie z końca XIX wieku. Wydanie numeru dofinansowane zostało ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 przyznanych przez radnych z Sokołowa Małopolskiego. Skład to dzieło Marty Kośmider, a drukiem zajął się Zakład Poligraficzny Zbigniewa Gajka w Mielcu.

Przedmowę przygotował prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Zwrócił on uwagę m.in.: „Otrzymujemy nowy, jakże bogaty treściowo, jedenasty tom «Rocznika Sokołowskiego», który jest owocem pracy wielu autorów związanych z Ziemią Sokołowską. Na początku moich rozważań składam wszystkim wielkie podziękowanie za trud przygotowań tak nośnej merytorycznie pozycji. Wiem, ile trudu trzeba włożyć, aby dzisiaj wydać taką pracę, tym bardziej że dotyczy ona różnych zagadnień przeszłych i współczesnych. Pamięć naszych stron została znakomicie pomnożona, udokumentowana, zarejestrowana w opracowaniach nie tylko zdarzeń minionych, ale i nowych faktów. Jeśli ktoś chce żyć w tych stronach świadomy swojego zakorzenienia, świadomy historii i tradycji kulturowych Sokołowszczyzny, musi sięgnąć po tę książkę. Znajdzie tam wielkie pomnożenie wiedzy historycznej i współczesnej o naszym regionie. «Rocznik» powinien trafić do szkół gminy Sokołów Małopolski i Kamień. Są tu świetne materiały do prowadzenia pasjonujących lekcji historii, jest co czytać, nad czym się zastanawiać. Kto czyta, bardziej jest obywatelem.

Od lat podziwiam wielkie zaangażowanie w sprawy regionalne osób związanych z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Kiedy czytam kolejny, jedenasty już «Rocznik Sokołowski», mam wyraźne, mocne świadectwo tego niezwykłego umiłowania Małej Ojczyzny i wielkiej pasji poznawania dziejów tej ziemi, jej ludzi, kultury duchowej i materialnej. Wielce się raduję, że skompletowano po żmudnej pracy następny, bardzo bogaty pod względem treści, numer periodyku, który na trwale wpisał się już w pejzaż intelektualny i kulturalny nie tylko Sokołowa Małopolskiego i okolic, ale i całego Podkarpacia. W nowym «Roczniku» Autorzy piszą o ludziach i zdarzeniach ważnych dla Sokołowa Małopolskiego i najbliższych okolic, stosując różne gatunki tekstu: artykuły naukowe, teksty wspomnieniowe, sprawozdania, teksty kronikarskie, fragmenty pamiętników, biogramy osób, recenzje wydawnictw, rejestry wydarzeń. Wszystko to składa się na wielką różnorodność treściową tomu połączonego bliskim tematem, jakim jest Ziemia Sokołowska, nasza Mała Ojczyzna. Powstała rzecz cenna zarówno dla pomnożenia wiedzy o Sokołowie Małopolskim i jego okolicach, jak i dla wzmocnienia więzi wspólnoty lokalnej, bo po przeczytaniu przynajmniej niektórych opracowań, obywatele tych stron będą żyć bardziej świadomie, znając lepiej swoją historię.

Podobnie jak cztery ostatnie numery „Rocznika”, również i ten składa się z sześciu wyodrębnionych części. Pierwszy dział to „Artykuły i szkice”. Zamieszczono tu pięć tekstów. Grzegorz Boguń z Kamienia podjął się przedstawienia Łowiska i okolic w okresie II wojny światowej. Sekretarz TMZS, a zarazem pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg zgłębił temat odbudowy Sokołowa po wielkim pożarze miasta w roku 1904. Wiceprezes TMZS, bibliotekarz i nauczyciel w Zespole Szkół w Trzebusce Piotr Ożóg skupił nakreślił zarys dziejów szkolnictwa w tej miejscowości w oparciu o Księgę uchwał Rady szkolnej miejscowej w Trzebusce. Skarbnik TMZS Piotr Sidor z Trzebosi przedstawił Regestrum Supellectilis Ecclesiae Parochialis Nienadovien[sis] – nieznany inwentarz wyposażenia nienadowskiej fary z roku 1669. Prezes TMZS Bartosz Walicki zaprezentował z kolei troskę o misje w parafii sokołowskiej realizowaną w okresie międzywojennym.

W dziale biograficznym przypomnianych zostało pięć osób związanych z ziemią sokołowską. Są to: uczestnik Bitwy pod Monte Cassino Michał Ciupak z Trzebuski (1903-1949), sokołowski Żyd Izaak/Ignacy Stecher, promotor turystyki Andrzej Kuś (1940-2008), proboszcz nienadowski ks. Edward Stępek (1918-1986) i proboszcz sokołowski ks. Leon Stokowski (1807-1897). Autorami tych tekstów są: Wojciech Ciupak, Andrzej W. Kaczorowski, Tadeusz Pasierb i Bartosz Walicki. Bardzo ciekawy jest dział „Materiały”. Opublikowano tu Wspomnienia Stanisława Łabędzkiego z początku XX wieku. Z okazji 70. rocznicy Akcji „Burza” zakończenia II wojny światowej na ziemiach sokołowskich zamieszczono dwa teksty pisarza i poety z Nienadówki Jana Bolesława Ożoga: Jan Bolesław Ożóg z obcymi autorami. Wspomnienia i lektury oraz Relacja dotycząca przygotowań i przebiegu akcji AK pod kryptonimem „Burza” w 1944 roku na terenie powiatu kolbuszowskiego. Ostatni tekst to pozostające w maszynopisie opracowanie Tadeusza Pencaka Z przeszłości cechu szewców w Sokołowie od XVI do XIX wieku.

Jedenasty tom „Rocznika Sokołowskiego” podsumowuje też życie kulturalno-społeczne na ziemi sokołowskiej w ostatnim czasie. Z tego powodu, podobnie jak w poprzednich tomach „Rocznika”, zamieszczone w nim zostały: przygotowania i przebieg uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim, opis działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w roku 2013 oraz sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowanej w dniu 7 maja 2014 r. „Rocznik” zamykają tradycyjnie dwa działy: przegląd bibliograficzny i kalendaria. W pierwszym najpierw Krzysztof Haptaś z Muzeum Regionalnego w Mielcu opublikował Bibliografię zawartości „Rocznika Sokołowskiego” za lata 1999-2013 (numery 1-10), a później tradycyjnie przedstawiono przegląd najnowszych publikacji wzmiankujących o ziemi sokołowskiej. W ostatnim dziale Piotr Ożóg opublikował Kalendarium Turzańskie, a Bartosz Walicki Kalendarium ziemi sokołowskiej za rok 2013.

Kończąc omawianie „Rocznika Sokołowskiego” nr 11, przywołać warto słowa prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga: „walor najważniejszy – wzmacnianie więzi, wspólnoty lokalnej mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski i okolic. Wszystkie teksty, materiały, kalendaria, przeglądy, recenzje tworzą i integrują wspólnotę lokalną, bardziej świadomą wartości, z których wyrasta, lepiej znającą historię, tradycje i osoby tej ziemi. Nowy tom «Rocznika» w sposób znakomity dołącza do poprzednich, wysoko ocenianych numerów i stanowi rzecz bardzo cenną: merytoryczną, edukacyjną, wychowawczą, patriotyczną dla mieszkańców Gminy i Podkarpacia. Nowy numer to nie tylko kompendium wiedzy naukowej i popularnej o regionie, ale także mocny czynnik kulturotwórczy, dobrze umacniający więź mieszkańców Ziemi Sokołowskiej”.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0723.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0720.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0706.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_DSC_0713.JPG