Nasza działalność

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej powstało 29 grudnia 1979 r. Od tego czasu rozpoczęła się działalność, na którą składały się: organizacja wystaw, publikacja rozmaitych wydawnictw, powołanie Klubu Kolekcjonera. Zaznaczyć tu należy, że TMZS jest najstarszym z działających dzisiaj sokołowskich zrzeszeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Głównymi  jego zadaniami są:

 1. Rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu,
 2. Wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
 3. Ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi sokołowskiej,
 4. Prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu oraz jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu,
 5. Konsolidacja regionalistów i miłośników regionu oraz działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z ziemią sokołowską,
 7. Upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów,
 8. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu,
 11. Współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i za granicą,
 12. Ochrona zabytków i pamiątek na terenie ziemi sokołowskiej.

Zadania te realizowane są poprzez różnego typu działania, do których należą:

 1. Inspirowanie i inicjowanie studiów nad dziejami regionu oraz współdziałanie z instytucjami naukowymi zainteresowanymi historią, kulturą i przyrodą regionu,
 2. Prowadzenie własnej działalności edytorskiej i wydawniczej,
 3. Współpraca z innymi wydawnictwami oraz z mediami w zakresie publikacji prac członków Towarzystwa i innych autorów,
 4. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie: sesji naukowych, seminariów, konferencji, odczytów, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji medialnych oraz wydawnictw,
 5. Realizowanie projektów badawczych z historii i kultury regionu we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi instytucjami naukowymi, muzealnymi oraz służbami ochrony zabytków i przyrody,
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w regionie,
 7. Upamiętnianie miejsc historycznych,
 8. Opieka nad amatorską twórczością artystyczną i jej promocja,
 9. Współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną w zakresie popularyzacji zagadnień z dziedziny historii, kultury, sztuki i ochrony środowiska naturalnego regionu,
 10. Współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami społecznymi i kulturalnymi,
 11. Prowadzenie kroniki (kalendarium ważniejszych wydarzeń z terenu regionu),
 12. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla urzeczywistnienia celów Towarzystwa,
 13. Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, muzeami, bibliotekami, archiwami, instytucjami kultury, oświatowymi oraz fundacjami, agencjami i innymi organizacjami,
 14. Prowadzenie Społecznego Muzeum TMZS oraz tworzenie innych jednostek, instytucji i agend (m.in.: Biblioteki oraz Archiwum).