b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_StanWojenny_2014_Plakat_1.jpg6. edycja konkursu Wspomnienie o stanie wojennym

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim – Filia w Górnie zaprasza młodzież gimnazjalną i licealną z terenu powiatu rzeszowskiego do wzięcia udziału w 6. edycji konkursu Wspomnienie o stanie wojennym. Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży wiadomości o stanie wojennym, rozwój patriotyzmu oraz zainteresowanie historią Polski i regionu, jak również kształtowanie postaw obywatelskich i promocja „małej Ojczyzny”.

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie jednej pracy konkursowej. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. Przy wyborze najlepszych prac Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami: zgodność z prawdą historyczną, oryginalność, zgodność z tematyką konkursu i założonymi celami, poprawność językowa oraz estetyka wykonania.

Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane (imię i nazwisko autora, adres z numerem telefonu i wiek), a w przypadku prac wykonanych pod kierunkiem nauczyciela wskazane jest również podanie szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna.). Zgłoszenia plebiscytowe można składać do dnia 5 grudnia 2014 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim lub w jednej z jej filii bibliotecznych (Górno, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska i Wólka Niedźwiedzka). Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe, a prace wyróżnione zostaną uhonorowane okolicznościowymi dyplomami. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie w grudniu 2014 roku. O dokładnym terminie i miejscu finału osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Regulamin 6. edycji powiatowego konkursu

Wspomnienie o stanie wojennym

I.        Organizator konkursu: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim – Filia w Górnie. 

II.     Patronat: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

III.  Tematyka konkursu. Tematyką konkursu jest stan wojenny w Polsce (1981-1983) widziany oczami mieszkańców powiatu rzeszowskiego. 

IV.  Cel konkursu: 

1.    Przybliżenie młodzieży wiadomości o stanie wojennym i kształtowanie postaw obywatelskich. 

2.    Rozwój patriotyzmu oraz zainteresowanie historią Polski i regionu.  3. Promocja „małej Ojczyzny”. 

V. Warunki konkursowe: 

1.      Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego.  2. Każdy z uczestników może złożyć jedną pracę konkursową swojego autorstwa. 

2.      Forma pracy konkursowej: plastyczna bądź literacka (plakat – format A4, projekt znaczka pocztowego – format A5, reportaż historyczny, wywiad, opowiadanie, kartka z pamiętnika, wiersz itp.). Wykonanie prac plastycznych techniką dowolną.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres z numerem telefonu, wiek), a w przypadku prac wykonanych pod kierunkiem nauczyciela również szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

4.      Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

5.      Przy wyborze najlepszych prac Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami: 

a)   zgodnością z prawdą historyczną, 

b)  oryginalnością, 

c)   zgodnością z tematyką konkursu oraz z założonymi celami, 

d)  poprawnością językową, 

e)   estetyką wykonania. 

6.        Autorzy najciekawszych i najoryginalniejszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe, a prace wyróżnione uhonorowane zostaną okolicznościowymi dyplomami. 

7.        Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość późniejszej ich prezentacji i publikacji. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę  na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.

8.        Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  w grudniu 2014 roku. O dokładnym terminie i miejscu osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca przepadają na rzecz organizatora.  12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

9.        Prace konkursowe należy złożyć do dnia 5 grudnia 2014 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim bądź w jednej z jej filii bibliotecznych (Górno, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska i Wólka Niedźwiedzka).